Līzings

Pasūtīšana uz nomaksu

Līzingu piedāvā SIA BEST Līzings vai A/S Lateko līzings. Katrs aizņēmums ir finansiālas saistības, tāpēc rūpīgi izlasiet noteikumus un izvērtējiet savas iespējas atdot aizdevumu.

Kredītlīgumu var slēgt pilngadīgie klienti. Līdz lēmuma pieņemšanai par kredīta izsniegšanu, SIA BEST LĪZINGS vai A/S Lateko līzings izvērtē klienta maksātspēju, pamatojoties uz iesniegtajiem personas datiem. Sniedzot savus personas datus, kredīta ņēmējs piekrīt, ka tas dod tiesības kreditētājam veikt darbības ar kredīta ņēmēja personīgajiem datiem, ieskaitot to vākšanu, glabāšanu, izmantošanu, izziņošanu, publisku izziņošanu, iekļaušanu parādnieku reģistrā u.c. Lai noformētu kredītlīgumu, pasūtījumu piesaka shop.wifialarm.lv kā normālu preces pasūtījumu, kā apmaksas veidu izvēloties "Līzings". Noformējot pasūtījumu, jāuzrāda vārds, uzvārds, personas kods, darba vieta un ieņemamais amats, ienākumi/izdevumi. Vēlamā 1. iemaksa un vēlamais apmaksas mēnešu skaits.

Kredīta ņēmēja veiktais pasūtījums tiek uzskatīts par vēlmi noslēgt Kredītlīgumu. Kredīta apstiprināšanas gadījumā, shop.wifialarm.lv aicinās veikt 1. iemaksu vai arī 0% iemaksas gadījumā, kopā ar preci nosūta klientam kredīta līgumu un maksājumu grafiku. Akcepts no Kreditētāja puses ir preces un Kredītlīguma teksta nodošana Kredīta ņēmējam. Kredītlīgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad Kredītņēmējs saņem preci. Kredīta atteikuma gadījumā, shop.wifialarm.lv sazināsies ar klientu 5 darba dienu laikā.

Sūtījumu var saņemt tikai persona, kura veikusi pasūtījumu/ noslēgusi līgumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Saņemot preci, klientam ir jāparaksta līgums un visi klāt pievienotie dokumenti un kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju jāiesniedz kurjeram vai pasta darbiniekam, kurš izsniedz preci.

Pasūtījuma limiti kredītlīgumam, apmaksas periodi un apmaksa par līguma noformēšanu

Minimālā pasūtījuma summa ir 100 EUR. Kredīta ņēmējs var izvēlēties kredīta apmaksas periodu, ņemot vērā, ka apmaksas termiņš ir no  6-48 mēnešiem. Kredīta periods, kurā viens maksājums ir mazāks par 10 EUR, nav iespējams.

Maksa par līguma noformēšanu - no 5 EUR.

Atmaksa un procentu aprēķināšana

Kopā ar preci, klients saņem Kredītlīgumu un maksājumu grafiku. Ja ir pirmā iemaksa, tā tiek maksāta shop.wifialarm.lv pārējie maksājumi, saskaņā ar maksājumu grafiku, tiek maksāti aizdevuma devējam. Maksājuma uzdevumā norādāms Kredītņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un līguma numurs. Pie katalogā norādītās pasūtītās preces cenas tiek pieskaitīta procentu gada likme.

Maksājumu skaits = kredīta perioda mēnešu skaits 
Apmaksas daļas lielums = Bruto summa : apmaksas daļas skaitu. Bruto summa = neto cena + nomaksas procenti. 
Nomaksas procenti= (neto cena x 27 : 12 : 100 ) x apmaksas daļu skaitu. Mēneša nomaksas procenti = 27 : 12 : 100 = 0.020 jeb 2,0%. Viena mēneša nomaksas procentu summa = neto cena x 27 : 12 : 100.

Līzinga aprēķina piemērs 1  (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.692):

- Preces summa 199,00Eur

- Periods 12 mēneši

- līzinga procenti gadā - 27%

- Komisija par līguma noformēšanu - 5 Eur

- GPL 58,10%

- kopējā apmaksājamā summa = 257,69 Eur

Līzinga aprēķina piemērs 2  (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.692) : 

- Preces summa 199,00 Eur

- Periods 36 mēneši

- līzinga procenti gadā - 27%

- Komisija par līguma noformēšanu - 5 Eur

- GPL 53,63%

 - kopējā apmaksājamā summa = 365,03 Eur

** Pirkumiem, kuru summa pārsniedz 1400 EUR, nepieciešama pirmā iemaksa 10% apmērā*.

** Kredītu kalkulatora veiktajiem aprēķiniem ir informatīva nozīme.* *Kredītu kalkulatorā norādītie aprēķini var atšķirties no aprēķiniem, veicot līguma noformēšanu, un atšķirību gadījumā par noteicošo uzskatāmi aprēķini, kas tiek veikti noformējot līgumu.*

Pasūtot preci uz nomaksu (kopā ar kredītlīguma noslēgšanu), kā arī pieņemot pasūtīto preci, Kredīta ņēmējs apņemas pildīt visus Līgumā norādītos punktus un kredīta apmaksu veikt saskaņā ar norādīto grafiku.


Līguma laušana un izbeigšana

Laužot pirkšanas-pārdošanas līgumu 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas, tiek uzskatīts, ka Kredīta ņēmējs ir lauzis arī Kredītlīgumu. Šādi laužot Kredītlīgumu, Kredīta ņēmējam nav jāatmaksā Kredīta summa Kreditētājam.

Kredīta ņēmējam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa lauzt šo Līgumu, t.i., atmaksāt pirms termiņa visu kredīta summu, paziņojot par to Kreditētājam rakstiski vismaz 10 dienas iepriekš.

Kreditētājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa lauzt šo Līgumu, paziņojot par to Kredīta ņēmējam rakstiski, un pieprasīt no Kredīta ņēmēja nekavējoties atmaksāt visu Aizdevuma pamatsummu, procentus par Aizdevuma izmantošanu un līgumsodu šādos gadījumos:

* Kredīta ņēmējs ir kavējis atmaksāt vismaz trīs Kredīta daļas pēc kārtas, un Kreditētājs rakstiski ir uzdevis Kredīta ņēmējam divu nedēļu laikā atmaksāt parādu un brīdinājis, ja parāds netiks dzēsts, Kreditētājs lauzīs līgumu, un Kredīta ņēmējs nav atmaksājis parādu noteiktā perioda laikā;
* Kredīta ņēmējs ir sniedzis Kreditētājam nepatiesus vai maldinošus datus, kas bija pamatā Kredīta izsniegšanai.

Atbildība par līguma saistību pārkāpšanu

Par atmaksas Grafikā noteikto termiņu kavējumu un maksājumu apmēra neievērošanu Kredīta ņēmējs maksā Kreditētājam līgumsodu no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Kredīta ņēmēju no Līguma saistību izpildes.

Kredīta ņēmēja parādi tiks dzēsti šādā kārtībā: pirmkārt – līgumsods, otrkārt – lai segtu procentus; treškārt – lai segtu pamatsummu.

Gadījumā, ja Kredīta ņēmējs nepilda līguma saistības vai pilda tās neatbilstoši, Kreditētājam ir tiesības pieprasīt, lai Kredīta ņēmējs atmaksātu visus ar atgriešanu un parāda piedzīšanu saistītos izdevumus, ieskaitot pasta, administratīvās, transporta, tiesas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar tiesas sprieduma īstenošanu, prasības nodrošināšanu un Kredīta ņēmēja meklēšanu.* Īstenojiet savas vēlmes apdomīgi, aizņemieties atbildīgi!